Close

Sadaļas

Jauni produkti

Mēs atrodamies

Mēs atrodamies

Atrodamies Vietalvas ielā 1, Rīgā(pie Matīsa kapiem)

Informācija

Vispārējie noteikumi

Vispārējie noteikumi darbojas starp pircēju ( turpmāk tekstā Klients ) un pārdevēju (interneta veikala besto24.com īpašnieku ), lai noteiktu pirkšanas pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.

 • Iepirkšanās kārtību interneta veikalā besto24.com nosaka 2014.gada 20.maija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, kā arī Patērētāju Tiesību Aizsardzības Likums.
 • Interneta veikalā besto24.com aplūkojamajām precēm, preču attēliem un cenām ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp interneta veikala apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Interneta veikala besto24.com īpašnieks nenes atbildību par interneta veikalā besto24.com izvietoto fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta datora displejā. Interneta veikala besto24.com īpašnieks patur vienpusīgas tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos noteikumos un piedāvājamo preču cenrādī un atspulgošanā. Uz pasūtījumiem, kuri noformēti pirms izmaiņu veikšanas attiecas tie nosacījumi, kas darbojas pasūtījumu veikšanas brīdī. Izmaiņas tiek uzskatītas par spēkā esošām no tā brīža, kad tās tiek publicētas interneta veikala mājas lapā besto24.com.
 • Interneta veikala besto24.com tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums, interneta veikals besto24.com izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. Interneta veikals besto24.com neizpauž Klienta personiskos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos un gadījumos, kas paredzēti pasūtījuma noformēšanas un nogādāšanas izpildei. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no interneta veikala besto24.com klientu datu bāzes.
 • Gadījumā, ja kāds no vispārējo noteikumu punktiem nav pakļauts burtiskajam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos interneta veikala besto24.com un Klienta mērķus. Strīdi un domstarpības, kas saistīti ar vispārējo noteikumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Gadījumos, kad vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Veicot pasūtījumu Klients apliecina, ka ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem, piegādes un apmaksas nosacījumiem, un piekrīt tiem.

 Pasūtījumu veikšana

 • Klients veic preču pasūtījumu, bet interneta veikals besto24.com nodrošina pasūtījuma piegādi. Ar pasūtījumu tiek saprasts uzskaitījums ar vienu vai vairākiem preces nosaukumiem (pozīcijām), kas apvienoti ar vienu pasūtījuma numuru un ietver sekojošu informāciju par preci: 1)nosaukums, 2)izmērs, 3) krāsa, 4)daudzums, 5)cena, 6)piegādes vieta un citi piegādes un apmaksas noteikumi.
 • Pasūtījuma izpilde tiek uzskatīta brīdī, kad no Klienta tiek saņemta pilnīga preces apmaksa pārdevēja rēķinā norādītajā bankas kontā.
 • Minimālā pasūtījuma summa 5.00€
 • Pēc pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par pasūtījumu.
 • Ja Klients noformējis pasūtījumu preces daudzumā, kas pārsniedz norādītas preces daudzumu pārdevēja noliktavā, tad pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi, kuru Klients norādījis reģistrēšanās brīdī, vai telefoniski.
 • Bankas komisijas un citas papildu izmaksas, kas varētu rasties rēķinu apmaksas laikā sedz Klients.

 Cenas

 • Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā besto24.com ir norādītas Eiro valūtā (EUR) ar PVN (pievienotās vērtības nodokļa) un bez piegādes izdevumiem.
 • Preces apmaksu Klients veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz pārdevēja izsniegtajiem rēķiniem, kas izveidoti atbilstoši noteiktajai formai.
 • Interneta veikals besto24.com patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms cenu maiņas, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta rēķinā pasūtījuma noformēšanas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts. 

Preču ražošanas valstis

 • Interneta veikalā besto24.com piedāvātās preces tiek ražotas Nīderlandē, Polijā un Vācijā.

 Preces atgriešana

 • Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja preces ārējais izskats nav mainīts un tā atrodas oriģinālajā iesaiņojumā un marķējumā.
 • Saskaņā ar Patērētāja Tiesību Aizsardzības Likumu, pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Klienta preci, vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālajā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, skrāpējumi vai līdzīgi defekti.
 • Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā, tiesību uz atteikuma, termiņa tecējuma laikā.
 • Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža apmainīt iegādāto preci pret analoģisku preci, ja pasūtītās preces krāsa, forma, izmērs vai komplektācija neapmierina Klientu, pie nosacījuma, ka ir saglabāts preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģinālais iesaiņojums.
 • Gadījumos, kad preces tiek mainītas un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāsedz šī cenu starpība. Starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu.
 • Naudas līdzekļi tiek atgriezti pēc Klienta rakstiska iesnieguma. Sander SIA atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas summas atmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu. Sander SIA minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs.  / https://likumi.lv/doc.php?id=23309 12.pants 6. punkts.
 • Preces atgriešanas izmaksas sedz Klients.

 Piegāde

Interneta veikals besto24.com dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet neskatoties uz to, ir iespējami preces piegādes kavējumi tieši no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Gadījumos, kad piegāde kavējas kādas nepārvaramas varas vai trešo pušu izraisītu apstākļu dēļ, Klients par piegādes kavējumu tiek informēts uz viņa norādīto e-pasta adresi.

 • Gadījumos, kad Klients saņemot preci, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmērā, krāsā vai ir kādas citas neatbilstības, Klientam nekavējoties par to ir jāinformē interneta veikals besto24.com.
 • Gadījumos, kad prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas, pasta, OMNIVAS, kurjerpasta dienesta darbinieku vainas dēļ, piegādes brīdī, pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
 • Piegāde tiek veikta tikai darba dienās, izņemot oficiālās Latvijas Republikas Valsts svētku dienas.
 • Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta pasūtījumā, kā šā pasūtījuma saņēmējs. Piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzāk. Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru pasūtītājs ir sazvanāms.

Citi noteikumi

 • Interneta veikals besto24.com ir atbildīgs pret Klientu Noteikumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
 • Klients ir atbildīgs pret interneta veikalu besto24.com noteikumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
 • Abas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde ir radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus un citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāinformē otra puse.
 • Interneta veikals besto24.com nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti noteikumu ietvaros.
 • Interneta veikals besto24.com nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar noteikumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.
 • Interneta veikals besto24.com nekompensē klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas saistīti ar noteikumu izmaiņām.
 • Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušajiem zaudējumiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas rezultātā.
 • Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
 • Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām pasūtījumu izpildei.

Distances līgums

Interneta veikalā www.besto24.com piedāvāto preču pārdevējs SIA Sander no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


PayPal

Close